Initiativet Lighting Metropolis – Green Economy omfattar totalt 19 partners, som alla har en sak gemensamt: ett intresse av att implementera storskaliga LED-projekt för att spara energi och öka ljuskvalitén för invånare och anställda. Tillsammans planerar kommunerna och Region Skåne de att investera ca 177 miljoner svenska kronor i konkreta LED-projekt i Greater Copenhagen, under perioden 2019-2022.  

 – De enskilda partnerna har redan, var för sig, viktiga kompetenser inom belysning, men det är endast i ett gränsöverskridande samarbete över hela regionen som vi får utnyttjat den samlade potentialen, och den senaste tekniken och lösningarna integrerade i storskalig implementering. Kontinuerlig utveckling och implementering kan gå hand i hand, så belysningen i byggnader och vägar blir så hållbar och bra som möjlig för användarna, säger Sif Enevold, chefsprojektledare på Gate 21.

Projektet startar 1 februari 2019, och kommer att pågå i tre år. Här kan du läsa mer om varför de olika partners deltager i projektet.

Albertslund kommun

Albertslunds kommun arbetar aktivt med den gröna övergången. Genom att delta i “Lighting Metropolis – Green Economy” kan kommunen komma närmre målet att byta ut all gatu- och gångvägsbelysning mot energieffektiv LED-belysning. Under de kommande tre åren ska kommunen ersätta 30% av sin gatubelysning med energieffektiv LED-belysning som gör bruk av intelligenta kontrollsystem – vilket motsvarar ungefär 2500 gatlampor, samt lära sig mer om olika sätt att förbättra och bibehålla gatubelysningssystemet. Moderniseringen kommer att gynna kommunen inom flera områden. Energiförbrukningen kommer att reduceras och underhållet av gatubelysningen kommer att minska med 50%. Ljuskvaliteten kommer att förbättras med hänsyn till färg och ljusstyrka, vilket kommer att öka trafiksäkerheten och skapa större trygghet i kommunen, särskilt i bostadsområdena.

Ballerup kommun

I Ballerups kommun finns ett stort politiskt fokus på att genomföra energibesparande åtgärder inom kommunen, och kommunen har redan genomfört ett stort LED-projekt avseende gatubelysning. Genom att delta i LMGE, kan Ballerups kommun arbeta vidare med LED-projekt för kommunala byggnader. Specifikt ska kommunen under LMGE-förloppet ersätta belysningen i offentliga byggnader, såsom skolor, institutioner, kultur- och fritidsanläggningar och samt sporthallar, med mer energieffektiva ljuskällor. De nya ljuskällorna ska även inkludera hälsoljus med färgväxlingar, och man kommer att lägga stor vikt på totalekonomin samt livscykelanalyser. Sammanlagt förväntar kommunen sig att man under projektet ska uppnå energibesparingar av 600 000 kWh / år. Likaså förväntar kommunen sig att kunna sprida kunskap om fusionen av inomhusklimatet och dess hälsoparametrar för kommunala byggnader genom att delta i LMGE. Och därigenom stödja besökare och anställda i deras huvuduppgifter.

Bjuv kommun

Bjuvs kommun har under många år arbetat med industriell symbios och hållbara lösningar mellan näringslivet och civilsamhället. Genom att delta i LMGE, kan kommunen komma närmare sitt mål att skapa övergripande kunskapsutbyte och främja utomhusbelysningens energieffektivitet. Bjuvs kommun kommer under ett pilotprojekt arbeta vidare med industriell symbios i en parkmiljö som omfattar gång- och cykelstigar samt sittplatser nära kollektivtrafikens hållplatser. Här är målet att skapa en säker, bekväm och hållbar stadsmiljö, samt skapa möjligheten att främja kollektivtrafiken med hjälp av ljus.

DTU Fotonik

Danmarks tekniska universitet (DTU) Fotonik har forskat och utvecklat innovativa lösningar inom LED-teknik för inom- och utomhusbelysning, bland annat för att skapa hälsosam belysning på sjukhus. Med sitt deltagande i LMGE, kan DTU Fotonik bidra till att optimera lösningar inom kommuner och regioner, genom att dela med sig av den kunskap som DTU Fotonik besitter. Kunskapen inom LED-teknik som DTU Fotonik besitter, kan kommunerna och regionerna använda sig av för att kvalitetssäkra utbytet av gatubelysning, samt uppnå större energibesparingar. Även DTU Fotonik kommer att få ett utbyte av sitt deltagande i LMGE, eftersom samarbetet mellan universitetet och danska / svenska kommuner kommer att förbättras.

Egedal kommun

Egedals kommun har inlett ett projekt avseende multifunktionella kvadratmeter för att skapa mer flexibla byggnader. Ett projekt som bland annat kommer att breda funktionen av skolbyggnader, så att byggnaderna inte står tomma vid olika tider på dygnet. Genom att delta i LMGE, kan Egedal kommun renovera belysningen i skolorna för att göra dem mer energieffektiva och därigenom stödja användningen av multifunktionella kvadratmeter. Med optimeringen uppnår kommunen en energieffektivisering genom att byta till LED-belysning, och möjligheten att använda de budgeterade kostarna för bättre belysning. Den nya belysningen kommer att stödja inlärningsmiljöerna och därmed förbättra elevernas utveckling samt ge dem en mer omväxlande skoldag.

Faxe kommun

Faxe kommun har, liksom många andra danska kommuner, åtagit sig att minska sin energiförbrukning och reducera koldioxidutsläppen genom att ingå klimatavtal med DN och skriva på EU:s Borgmästaravtal. Med hänsyn till sitt mål deltar Faxe kommun i LMGE; för att därmed få kunskapen och verktygen som behövs för att effektivt och snabbt ersätta belysningen i byggnader och längs vägar med ny energieffektiv LED-belysning. Genom att delta i LMGE, räknar kommunen med att det ska reducera och effektivisera koldioxidutsläppen inom den egna driften. Faxe kommun vill även med detta öka sin kompetens och skapa ny kunskap om både försörjning, anläggning och drift.

Gladsaxe kommun

På den politiska dagordningen i Gladsaxe kommun hittar man klimat, miljö och minskade driftskostnader. Genom att delta i LMGE, kan kommunen inhämta ny kunskap och påskynda övergången till LED-belysning i utomhusmiljön och därmed komma närmare den politiska dagordningen. I Gladsaxe kommun finns det 8 248 gatlampor, alla med olika designer, standarder och energiförbrukningsnivåer. Genom att modernisera utomhusbelysningen, kan kommunen halvera energiförbrukningen för gatlampor och få en direkt effektivitetsvinst på 2,7 miljoner kronor per år i framtiden – en besparing som motsvarar förbruket av 250 genomsnittliga hem eller 2 gånger elförbrukningen för Gladsaxe stadshus.

Kalundborg kommun

Kalundborg kommun har under de senaste åren arbetat på ett demoprojekt för att skapa större säkerhet kring skolvägarna med förbättrad belysning. Kommunen vill nu även modernisera belysningen i ett antal kommunala byggnader, samt byggnadernas utomhusbelysning. Detta kan de göra genom att delta i LMGE. Genom att modernisera belysningen, kan kommunen uppnå betydande energibesparingar och förbättra villkoren för lärandet i skolorna samt förbättra inomhusmiljön i förhållande till belysningsparametrarna.

Klippan kommun

Klippans kommun vill delta i LMGE för att energieffektivisera gatubelysningen. Detta kommer kommunen att kunna uppnå genom en ersättning av alla ljusarmaturer.

Kristianstad kommun

Kristianstad kommun vill ta energirenoveringen av vägbelysningen ett steg vidare. Genom att delta i Lighting Metropolis ska kommunen både öka sin kompetens, genom kunskapsutbyte med andra partners, och samtidigt radikalt sänka sin energiförbrukning. Kommunen kommer att ha ett särskilt fokus på belysning i parker, genom att byta ut gamla kvicksilverarmaturer med inbyggd belysningsmaskin (skymningsreläer) samt det gamla styrsystemet både i Kristianstad och ute på landet. Kristianstad lägger stor vikt på kunskapsdelning mellan partner, eftersom samarbetet ökar innovationen genererar erfarenheter till alla parter.

Lolland kommun

I Lolland kommun har man breda politiska och organisatoriska åtaganden avseende minskad energiförbrukning. Kommunen har redan åtagit sig, genom bland annat klimatkommunavtalet med DN (Danmarks Naturfredningsforening) och EU:s borgmästaravtal, att minska kommunens koldioxidutsläpp. Genom att delta i LMGE, kan kommunen optimera energiförbrukningen i offentliga byggnader genom att byta ut belysningen i flera vårdhem, bostadscentra, sporthallar och hälsolokaler mot energieffektiv LED-belysning som använder intelligenta kontrollsystem. Dessutom vill kommunen gärna få mer kunskap om effektiv belysning, till exempel när det gäller biologisk belysning och ljus för undervisning, så att kommunen kan fortsätta att arbeta mot sina mål. Energioptimeringen av offentliga byggnader innebär att kommunen räknar med betydande energibesparingar och minskade driftskostnader. Dessutom räknar kommunen med att förbättra inomhusklimatet i offentliga byggnader.

Lunds kommun

Lunds kommun arbetar för närvarande med två större stadsutvecklingsprojekt där ljuset är en del av lösningen. Genom att delta i LMGE, kan kommunen modernisera både befintlig gatubelysning genom ett byte till energieffektiv LED-belysning, samt planera ljuskällor för nya stadsområden. Både i det tidigare industriområdet Västerbro och i den nya stadsdelen Brunnshög, kommer vägar, stigar och parkeringsplatser att få energieffektiv LED-belysning med intelligent styrning som kan garantera en attraktiv, hållbar och säker miljö för alla.

Lunds universitet

Vid Institutionen för designvetenskap och avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi undersöker forskare vid Lunds Universitet ljusets inverkan på människan. De vet att ljuset har ett direkt inflytande på människors hälsa och vet hur viktigt det är att ljuset är utformat med ett synergonomiskt perspektiv (t.ex. mindre bländning och flimmer) för att undvika huvudvärk, migrän och ögonproblem. Genom att delta i LMGE kan denna kunskap spridas för att förbättra hälsa och välbefinnande.

Roskilde kommun

Roskilde kommun har under ett antal år arbetat med lysrör, eventbelysning, lärande och välbefinnande med stöd av ljus, och uppnått energibesparingar i kommunala byggnader med detta. Genom att delta i LMGE, kan kommun nå ännu längre i sitt arbete med utvecklingen av belysning. Kommunen kommer under LMGE-projektet att utveckla totalekonomiska lösningar med hänsyn till valet av ljusarmatur och kontrollsystem för belysning i kommunala byggnader. Under detta arbete betonas optimeringen av ljuskvaliteten, utvärderingar av användningen av dynamiskt ljus, förhållandet mellan dagsljus och artificiellt ljus, liksom belysningens flexibilitet för användning vid olika situationer. Kommunen kommer därmed att nå sitt mål avseende utveckling och användning av nya komponenter för modernisering av belysning, såsom exempelvis trådlösa lösningar för optimering av installationen av LED-belysning.

Region Skåne

Region Skåne planerar och genomför en stor ombyggnation av Helsingborgs lasarett, och kommer i samband med det också att genomföra ett projekt med dygnsrytmljus på två olika avdelningar, inom ramarna för Lighting Metropolis. Ett av målen med projektet är att ta reda på den verkliga besparingen om man går från traditionell belysning till dygnsrytm LED-belysning, med möjlighet att styra såväl intensitet som ljusets färgtemperatur. Region Skåne räknar med en besparing av effekt på cirka 50%, jämfört med lysrör. Ett annat mål är att implementera en dygnsrytmbelysning som stödjer personalens arbete och välbefinnande oavsett tidpunkt på dygnet.

Trelleborg kommun

Trelleborgs kommun deltar i LMGE eftersom kommunen vill påskynda moderniseringen av konventionella ljuskällor och gå över till energieffektiv LED-belysningen. Deltagandet i LMGE kommer att bidra med kunskapsdelning och inspiration från hela Öresundsregionen, så att kommunen kan få bredare kompetens av utomhusbelysning på offentliga platser. Med projektet hoppas kommunen att få mer kunskap inom design, drift och underhåll av belysningsanläggningar.

Aalborg universitet

På Aalborg Universitet pågår det redan forskning om hur arkitektur, belysningsteknik och ljusteknik kan förbättra den bebyggda miljön. På universitetet arbetar forskningsgruppen tvärvetenskapligt och innovativt inom följande forskningsteman: Ljus och Hälsa, Dynamisk Belysning och Intelligent Belysning. Forskningen bygger på naturliga och laborativa experiment, till exempel realistiska och holistiska bedömningar av dynamisk belysning i tomma rum. Genom att delta i LMGE, kan Aalborg Universitet bidra till att sprida och ytterligare forska om hur ljus kan påverka människor i olika miljöer.

Innovation Skåne

Innovation Skåne har tidigare arbetat med och samordnat projekt inom ljusutveckling. Innovation Skåne, dotterbolag till Region Skåne, arbetar med innovativa lösningar bl.a. inom energibesparande belysning. Innovation Skåne arbetar med forskning och utveckling samt projekt som syftar till att stimulera intresset inom näringslivet. Genom att delta i LMGE, kan Innovation Skåne, med sin samarbetskompetens, främja samarbetet över geografiska områden och mellan användare, forskare och näringslivet (trippelhelix). Specifikt kommer Innovation Skåne att skapa nätverk, sprida kunskap genom workshops och seminarier, och arrangera besök till specifika projekt som sker under LMGE.

Gate 21

Som grön partnerorganisation inom konceptet Greater Copenhagen, arbetar Gate 21 bland annat med belysningsprojekt. Gate 21 har bidragit till att skapa Europas största levande laboratorium med innovativa belysningslösningar. Här förs de olika aktörerna samman för att skapa nya innovativa lösningar inom ljusdesign, fotonik och biologisk belysning. Genom att delta i LMGE, kan Gate 21 förena olika partners kring den gröna övergången inom belysning.