Initiativet Lighting Metropolis – Green Economy omfatter i alt 19 partnere, som alle har én ting til fælles: En interesse i at implementere store LED-projekter for at spare energi og øge lysets kvalitet for beboere og medarbejdere. Sammen forventes de at investere ca. 128 mio. kr. i konkrete LED-projekter.

”De individuelle partnere har hver især dele af de nødvendige kompetencer indenfor belysning, men først i et tværgående samarbejde på tværs af regionen får vi til fulde udnyttet potentialet, og får de nyeste løsninger og teknologier integreret i storskala implementering. Fortsat udvikling og implementering kan gå hånd i hånd så belysningen i bygninger og på veje og stier bliver så bæredygtig og god som mulig for brugerne.”, siger Sif Enevold, Chefprojektleder.

Projektet starter den 1. februar 2019 og varer i tre år. Læs mere her om, hvorfor de forskellige partnere deltager i projektet:

Albertslund Kommune

Albertslund Kommune er godt med i den grønne omstilling. Ved at være med i “Lighting Metropolis – Green Economy” kan kommunen komme nærmere sit mål om at udskifte al vej- og stibelysning til energieffektiv LED belysning. I løbet af de næste tre år vil kommunen udskifte 30% af sin vejbelysning til energieffektiv LED belysning med smart styring – svarende til ca. 2.500 vejlamper, samt blive klogere på metoder til at forbedre og vedligeholde vejbelysningsanlægget. Moderniseringen vil gavne kommunen på flere områder. Energiforbruget vil blive reduceret og vedligeholdelsen af vejbelysning vil falde med 50%. Kvaliteten af lyset vil forbedres i forhold til farve og lysstyrke, hvilket vil øge trafiksikkerheden på vejene og trygheden i kommunen, især i boligområderne.

Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune er der stort politisk fokus på at gennemføre energibesparende foranstaltninger i kommunen, og kommunen har allerede gennemført et stort LED-projekt for vejbelysningen. Ved at være med i LMGE kan Ballerup Kommune arbejde videre med LED-projekter i kommunens bygninger. Konkret vil kommunen i LMGE-forløbet udskifte lyset i kommunale bygninger som skoler, institutioner, kultur og fritidsanlæg samt sportshaller til mere energirigtige lyskilder. De nye lyskilder skal også indeholde sundhedslys med farveskift, og der skal lægges vægt på totaløkonomi og livcyklusvurderinger. Alt i alt forventer kommunen, at der i projektperioden kan opnås energibesparinger på 600.000 kWh/år. Ligeledes forventer kommunen, at ved at være med i LMGE kan den udbrede viden om sammentænkning af indeklima og sundhedsparametre i de kommunale bygninger, så brugerne af bygningerne opnår bedre understøttelse af deres kerneopgaver.

Bjuv Kommune

Bjuv Kommune har i mange år arbejdet med industriel symbiose og bæredygtige løsninger til erhvervslivet og civilsamfundet. Ved at deltage i LMGE kan kommunen komme nærmere sit mål om vidensdeling på tværs og fremme energieffektiviteten af udebelysningen (utombelysning?). Bjuv Kommune vil i et pilotprojekt arbejde mere med industriel symbiose i et parkanlæg med gang- og cykelstier og siddepladser nær offentlig transport. Her er målet at skabe et sikkert, behageligt og bæredygtigt bymiljø, samt give muligheden for at fremme den offentlige transport ved brug af lys.

DTU Fotonik

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Fotonik har forsket og udviklet innovative løsninger inden for LED teknologi til indendørs og udendørs belysning, blandt andet inden for sundhedsbelysning på hospitaler. Ved at deltage i LMGE kan DTU Fotonik være med til at optimere løsningerne hos kommunerne og regionerne, ved vidensdeling med DTU Fotonik. Den viden, DTU Fotonik ligger inde med inden for LED teknologi, kan kommunerne og regionerne benytte til at kvalitetssikre udskiftningen af vejbelysning, samt opnå større energibesparelser. Selv vil DTU Fotonik også få en del ud af at være med i LMGE, da samarbejdsfladen mellem universitetet og danske og svenske kommuner vil blive forbedret.

Egedal Kommune

Egedal Kommune har igangsat et projekt om multifunktionelle kvadratmeter for at få mere fleksible bygninger. Et projekt der blandt andet vil gøre skolebygningers anvendelse bredere, så bygningen ikke står tom på forskellige tidspunkter af døgnet. Ved at deltage i LMGE kan Egedal Kommune renovere belysningen i skolerne, så den bliver mere energieffektiv og understøtter de multifunktionelle kvadratmeter. Ved optimeringen opnår kommunen energieffektivisering ved at skifte til LED-belysning, og muligheden for at bruge de ellers beregnede udgifter til bedre belysning. Den nye belysning skal understøtte læringsmiljøerne, så det kan forbedre elevernes udvikling og give eleverne en varieret skoledag.

Faxe Kommune

Faxe Kommune har som flere andre danske kommuner, forpligtet sig til at nedsætte sit energiforbrug og reducere udledningen af CO2 ved at indgå i klimaaftaler med DN og EU’s borgmesterpagt. For at nå sin målsætning deltager Faxe Kommune i LMGE for dermed at få kompetencer og værktøjer til effektiv og hurtig udskiftning af belysning i bygninger og på veje til ny energieffektiv LED-belysning. Ved at deltage i LMGE forventer kommunen, at den kan reducere og effektivisere CO2 udledningerne i egen virksomhed. Ligeledes ønsker Faxe Kommune at øge sine kompetencer og skabe ny viden inden for både udbud, anlæg og drift.

Gladsaxe Kommune

På den politiske dagsorden i Gladsaxe Kommune står klima, miljø og færre driftsudgifter. Ved at være med i LMGE kan kommunen få mere viden og sætte fart på omstillingen til LED-belysning i udebelysningen, og dermed komme nærmere den politiske dagsorden. I Gladsaxe Kommune er der 8.248 gadelamper, alle med forskellige design, stand og strømforbrug. Ved at modernisere udebelysningen kan kommunen halvere energiforbruget for gadelamper og få en direkte effektiviseringsgevinst på 2,7 mio. kr. pr. år fremover – en besparelse, der svarer til forbruget i 250 gennemsnitsboliger eller 2 gange elforbruget på Gladsaxe Rådhus.

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune har i de sidste par år, arbejdet på et demoprojekt indenfor sikring af skoleveje med forbedret belysning. Kommunen ønsker nu ligeså at modernisere belysningen i en række af kommunens bygninger og udendørsbelysningen i tilknytning til bygningerne. Dette kan de opnå ved at være med i LMGE. Ved at modernisere belysningen kan kommunen opnå betydelige energibesparelser og forbedre forudsætningerne for indlæring i skolerne og forbedret indeklima i forhold til lysparametre.

Kristianstad Kommune

Kristianstad Kommune ønsker at komme et skridt nærmere en energirenovation af lysinstallationerne i vejbelysningen. Ved at deltage i LMGE vil kommunen øge deres kompetencer ved vidensdeling med andre partnere, samt at sænke deres energiforbrug radikalt. Konkret vil kommunen sætte ind i parker, ved at udbytte gamle kviksølvsarmaturer med indbygget lystændingsautomat (skumringsrelæer), samt udskifte det gamle styresystem både i Kristianstad og ude på landet. Vidensdelingen mellem partnerne sætter Kristianstad stor vægt på, da samarbejdet øger innovationen og der tages del i alles erfaringer.

Lolland Kommune

I Lolland Kommune er der bred politisk og organisatorisk opbakning til at nedsætte energiforbruget. Kommunen har allerede forpligtet sig via blandt andet klimakommune-aftalen med DN og en borgmesteraftale til at nedsætte udledningen af CO2 i kommunen. Ved at være med i LMGE kan kommunen energioptimere de offentlige bygninger ved at udskifte belysningen på flere plejehjem, bocentre, sportscentre og sundhedscenter til energirigtig LED-belysning med smart styring. Derudover vil kommunen gerne have mere viden inden for effektiv belysning, for eksempel inden for biologisk lys og lys til undervisning, så kommunen kan arbejde videre mod deres målsætning. Energioptimeringen i de offentlige bygninger gør, at kommunen forventer at få en betydelig energibesparelse og reducere driftsomkostningerne. Derudover forventer kommunen at få indeklimaet forbedret i de offentlige bygninger.

Lund Kommune

Lund Kommune arbejder netop på to store byudviklingsprojekter, hvor lys er en del af løsningen. Ved at være med i LMGE kan kommunen modernisere både eksisterende gadebelysning til mere energieffektiv LED-belysning, samt tænke lys ind i nye byområder. Både i det tidligere industriområde Västerbro og i det nye byområde Brunnshög vil veje, stier og parkeringspladser få energieffektiv LED-belysning med smart håndtering, der skal sikre et attraktivt, bæredygtigt og trygt område for alle.

Region Skåne

TBC

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har i en årrække arbejdet med stribebelysning, eventbelysning, læring og trivsel understøttet af lys og skabt energibesparelser fra lys i kommunale bygninger. Ved at være med i LMGE kan kommunen nå endnu længere i sit arbejde med lysudvikling. Kommunen vil i projektperioden af LMGE udvikle totaløkonomiske løsninger i forbindelse med valg af armaturer og styring i kommunale bygninger. Her vil der blive lagt vægt på optimering af lyskvalitet, vurderinger af anvendelsen af dynamisk lys, forholdet mellem dagslys og kunstigt lys, samt fleksibiliteten af belysningen til brug af flere formål. Kommunen vil derfor nå sine mål om at udvikle og anvende nye komponenter til lys-modernisering f.eks. trådløse løsninger, som kan optimere installationen af LED-belysning.

Trelleborg Kommune

Trelleborg Kommune deltager i LMGE, idet kommunen ønsker at fremskynde moderniseringen fra traditionelle lyskilder til energieffektiv LED belysning. Deltagelse i LMGE vil give vidensdeling og inspiration fra hele Øresundsregionen, så kommunen kan få bredere ekspertise inden for udendørsbelysning i offentlige områder. I projektet håber kommunen på at få mere viden inden for design, drift og vedligeholdelse af lysinstallationer.

Lund Universitet

Ved Institut for Designvidenskab og Institut for Ergonomi og Aerosolsteknologi, undersøger forskere på Lund Universitet lysets indflydelse på mennesket. De ved, at lyset har en direkte indflydelse på menneskets helbred, og ved hvor vigtigt det er at lyset er udformet med et synergonomisk perspektiv (for eksempel mindre blænding) for at undgå hovedpine, migræne og øjenproblemer. Ved at deltage i Lighting Metropolis kan denne viden blive spredt for at forbedre sundhed og velvære.

Klippan Kommune

Klippan Kommune ønsker at deltage i LMGE for at få energieffektiviseret vejbelysningen. Dette vil kommunen kunne opnå ved at udskifte alle armaturer.

Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet forskes der allerede i, hvordan arkitektur, lysteknik og lysteknologi kan forbedre det byggede miljø. På universitetet arbejder forskningsgruppen tværfagligt og innovativt inden for forskningstemaerne: Lys og Sundhed, Dynamisk Belysning og Intelligent Belysning. Forskningen er baseret på naturlige og laboratorieeksperimenter, for eksempel realistiske og holistiske vurderinger af dynamisk belysning i okkuperede rum. Ved at deltage i LMGE kan Aalborg Universitet være med til at videreformidle og yderligere forske i, hvordan lys kan påvirke mennesker i forskellige miljøer.

Projektsekretatiat:

Innovation Skåne

Innovation Skåne har tidligere arbejdet og koordineret projekter inden for lys-udviklingen. Innovation Skåne, datterselskab af Region Skåne, arbejder med innovative løsninger blandt andet inden for energibesparende belysning. Innovation Skåne arbejder med forskning og udvikling, og arbejder med projekter, der skal skærpe interessen hos erhvervslivet. Ved at deltage i LMGE kan Innovation Skåne, med sine erfaringer inden for samarbejde, skabe grobund for samarbejde på tværs geografisk og mellem brugere, forskere og industrien (triple helix). Konkret vil Innovation Skåne skabe netværk, formidle viden gennem workshops og seminarer, og arrangere besøg til konkrete projekter i LMGE.

Gate 21

Som grøn partnerskabsorganisation i Greater Copenhagen arbejder Gate 21blandt andet med lysprojekter. Gate 21 har været med til at skabe Europas største levende laboratorium med innovative lysløsninger. Her bliver forskellige aktører bragt sammen for at skabe nye innovative løsninger inden for lysdesign, fotonik og biologisk belysning. Ved at deltage i LMGE kan Gate 21 samle flere partnere om den grønne omstilling indenfor belysning.